Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Rybářská stráž > Ustanovení rybářské stráže

Ustanovení rybářské strážeZe zákona č. 99/2004 Sb.

Hlava IV

Rybářská stráž

§ 14

Pro zajištění ochrany řádného výkonu rybářského práva a chovu ryb v rybnících

je uživatel rybářského revíru povinen a subjekt hospodařící na rybochovném zařízení oprávněn navrhnout rybářskou stráž. Rybářskou stráž ustanovuje, odvolává a zrušuje a stanovuje rozsah působnosti na návrh uživatele rybářského revíru či jiného oprávněného subjektu obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa trvalého bydliště navrhované osoby. Ten vede evidenci všech rybářských stráží, které byly ustanoveny v obvodu jeho působnosti. Příslušný rybářský orgán vydá rybářské stráži odznak a průkaz rybářské stráže. Subjekt, který rybářskou stráž ustanovil či ji vede v evidenci, je oprávněn nejméně jednou za 5 let ověřovat náležitosti, na základě kterých byl souhlas udělen, včetně kvalifikačních požadavků.

Rybářskou stráží může být ustanovena fyzická osoba, která:

 • je starší 21 let
 • splňuje podmínku bezúhonnosti (odstavec 7)
 • je způsobilá k právním úkonům
 • je zdravotně způsobilá pro výkon funkce rybářské stráže
 • prokázala znalost práv a povinností rybářské stráže podle tohoto zákona a znalost souvisejících právních předpisů
 • složila před příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností slib tohoto znění: "Slibuji, že jako rybářská stráž budu s největší pečlivostí a svědomitostí plnit povinnosti při kontrole dodržování rybářského zákona a prováděcích právních předpisů k rybářskému zákonu, že budu při výkonu této činnosti dodržovat právní předpisy a nepřekročím oprávnění příslušející rybářské stráži"

Za zdravotně způsobilou

se považuje osoba, jejíž zdravotní stav nevylučuje pobyt v přírodě a nevylučuje pohyb v nerovném terénu, dále osoba, která nemá sníženou schopnost orientace, nemá závažná onemocnění sluchu a zraku, netrpí kolapsovými stavy a záchvatovitými onemocněními, včetně epilepsie, netrpí závažným duševním onemocněním nebo závažnou poruchou osobnosti anebo dalšími onemocněními, která omezují nebo vylučují výkon funkce rybářské stráže.

Zdravotní způsobilost rybářské stráže

zjišťuje a posudek o zdravotní způsobilosti vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb 13) v oboru všeobecné praktické lékařství; pokud má tato stráž postavení zaměstnance, pak poskytovatel pracovnělékařských služeb 35).

Posudek o zdravotní způsobilosti rybářské stráže

lze použít pro účely, pro které byl vydán, jen do doby 3 měsíců od jeho vydání registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb 13) v oboru všeobecné praktické lékařství. Časová platnost posudku je omezena na dobu 5 let ode dne jeho vydání, pokud změna zdravotního stavu nevede ke změně zdravotní způsobilosti před uplynutím této doby.

Fyzická osoba, která byla ustanovena rybářskou stráží

je úřední osobou podle zvláštního právního předpisu 14).

Příslušný rybářský orgán, který ustanovuje rybářskou stráž

si k ověření bezúhonnosti podle odstavce 2 písm. b) vyžádá podle zvláštního právního předpisu 8a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ke splnění podmínky bezúhonnosti je také třeba předložení čestného prohlášení, jímž fyzická osoba prokáže, že na úseku rybářství jí nebyla pravomocně uložena sankce za spáchání přestupku podle zákona o přestupcích, ani jí nebyla pravomocně uložena pokuta podle tohoto zákona. Ke splnění podmínky bezúhonnosti je také třeba předložení dokladů odpovídajících výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaných státem, jehož je osoba občanem, jakož i doklady vydané státy, v nichž se tato osoba více než 3 měsíce nepřetržitě zdržovala v posledních 3 letech, které nesmí být starší 3 měsíců, je-li žadatelem fyzická osoba. Je-li žadatelem právnická osoba, prokazuje se bezúhonnost u člena statutárního orgánu právnické osoby, oprávněného jednat za tuto osobu.

Na řízení o ustanovování a zrušení ustanovení rybářské stráže

se nevztahuje správní řád.

Prováděcí právní předpis

stanoví podrobnosti o předpokladech pro výkon funkce rybářské stráže a o jejich ověřování a vzor služebního odznaku a průkazu rybářské stráže.

§ 15

Zánik ustanovení rybářské stráže

Ustanovení rybářskou stráží zaniká:

 • zánikem rybářského revíru, pro který byla rybářská stráž ustanovena
 • zánikem výkonu rybářského práva uživatele rybářského revíru, který rybářskou stráž navrhl
 • zrušením ustanovení rybářské stráže příslušným rybářským orgánem
 • dnem doručení oznámení rybářské stráže příslušnému rybářskému orgánu o skončení výkonu rybářské stráže
 • úmrtím osoby ustanovené za rybářskou stráž

Příslušný rybářský orgán ustanovení rybářské stráže zruší

pokud fyzická osoba přestala tuto funkci vykonávat nebo splňovat podmínky stanovené v § 14 odst. 2 písm. b) až e) nebo se prokáže, že byla ustanovena na podkladě nesprávných nebo nepravdivých údajů. Příslušný rybářský orgán může ustanovení rybářské stráže zrušit na návrh uživatele rybářského revíru nebo z vlastního podnětu z důvodu závažného nebo opakovaného porušení zákona rybářskou stráží.

Osoba, u níž ustanovení rybářskou stráží zaniklo

podle odstavce 1 písm. a) až d), nebo bylo zrušeno její ustanovení rybářskou stráží podle odstavce 2, je povinna neprodleně odevzdat příslušnému rybářskému orgánu služební odznak a průkaz rybářské stráže.